Sportvisserij: alternatieven voor vislood

Het regioteam heeft samen met de landelijke hengelsportorganisatie NVVS en de Deltafederatie het project ’Werpen met ijzer’ opgezet. Het doel van het project ’werpen met ijzer’ was het door sportvissers in Zeeland uitproberen van een alternatief voor vislood en het onder de aandacht brengen van het probleem van vislood en het bestaan van alternatieven.

Vislood op handdoek

In de zomer van 1999 is het experiment uitgevoerd. Er hebben 16 hengelsportverenigingen meegewerkt aan het project. Nadat de ijzeren werpgewichten door de sportvissers zijn gebruikt, hebben zij een vragenlijst ingevuld. Op deze manier hebben de sportvissers hun oordeel gegeven over de bruikbaarheid van de werpgewichten. De sportvissers hebben aangegeven dat zij de ijzeren werpgewichten nog niet geschikt achten als volwaardige vervanger van het vislood: de coating slijt te snel, het oogje laat makkelijk los en de ankers zijn te stug. Aan het einde van het project is afgesproken dat de NVVS zich zou inzetten om het werpijzer op genoemde punten te verbeteren. Hoewel de NVVS hierover contact heeft gehad met de fabrikant, heeft dat tot nu toe niet geleid tot een beter product.

Het Regioteam Zuiver Zeeuws Water kan regelmatig contact zoeken met de NVVS of de fabrikant van het werpijzer om de gewenste verbeteringen uitgevoerd te krijgen. Als dat gelukt is, dan is een nieuwe publiciteitscampagne op zijn plaats.

Nieuwe ontwikkelingen

Jos Lobée van Modified Materials BV werkt in het kader van het Innovatieprogramma KRW aan de ontwikkeling van nieuwe soort werpgewichten van andere materialen dan lood. In hetzelfde project zijn ook Q-baits, Sportvisserij Nederland en Waterschap Scheldestromen betrokken.

Verschillende protypes worden al getest door sportvissers. De resultaten zijn tot nu toe positief.

In de herfst van 2011 wordt er een demonstratiebijeenkomst georganiseerd om het publiek kennis te laten maken met het ’nieuwe’ vislood. Mogelijk wordt er een omruilactie gestart, waar vislood geruild kan worden voor het nieuwe materiaal.

Per jaar gaat er in Nederland naar schatting ca. 60 ton vislood in binnenwateren verloren. In kustwateren is de hoeveelheid lood die verloren gaat nog veel hoger, schattingen lopen uiteen van 200 tot meer dan 500 ton.

Lood verloren door sportvissers wordt gezien als een van de grootste diffuse bronnen van loodvervuiling. Lood is aangewezen als een prioritaire stof, in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Prioritaire stoffen vormen een risico voor het watermilieu de Europese Commissie heeft bepaald dat de lidstaten beheersmaatregelen moeten treffen, gericht op:

  1. het stoppen van het vrijkomen van de ‘prioritair gevaarlijke’ stoffen,
  2. het verminderen van het vrijkomen van de ‘prioritaire’ stoffen.

Naast de vorderingen van Jos Lobée, zijn er in Zeeuws-Vlaanderen ook goede ervaringen met stenen als alternatief voor vislood.